Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Partner Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Dojazdowa 11/15, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, legitymująca się nr. NIP 7343535862, REGON 362468872 oraz KRS 0000589309 o kapitale zakładowym w całości pokrytym.
 2. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód na używanie technologii cookies, administratorami danych na podstawie aktywności internetowej Użytkownika w celu marketingowym (remarketingowym).
 3. Kontakt: szkolenia@hectaresmanagement.pl
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest w szczególności:
  1.  realizacja zobowiązań umownych, informowanie o szkoleniach, konferencjach, spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora.
  2. Informowanie o wydarzeniach z zakresu nieruchomości oraz wszystkiego co z nimi związane, w tym w zakresie prawnym, geodetycznym oraz architektonicznym.
  3. Proponowanie udziału w grupach lub wydarzeniach.
 5. Dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 roku w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE, dalej jako Rozporządzenie.
 6. Dane będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust 1 lit f i a Rozporządzenia.
 7. Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Adaministratora, w szczególności agentom rozliczeniowym (płatności elektroniczne).
 9. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym zaufanym agencjom marketingowym, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie tychże danych odbywa się na podstawie umowy z Administratorem.
 10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych.
 11. Dane osobowe są gromadzone i chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
 12. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili osoba korzystająca z usług może zgodę cofnąć.
 13. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt. 10 należy wysłać maila do Administratora pod adres szkolenia@hectaresmanagement.pl
 14. Na naruszenie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.